Mai 8, 2019

Cymorth i Gyfranogwyr

Cymorth i Gyfranogwyr

Sut gall Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant 2 eich helpu chi?

Mae arian Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi ein galluogi ni i ddarparu cymorth ariannol i gyflogwyr lleol y rhanbarth, sy’n ei gwneud hi’n hyfyw yn economaidd i bob busnes uchelgeisiol – bach canolig neu fawr – i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Gyda’n cefnogaeth ni, gall fuddsoddiad cynyddol mewn datblygu gweithlu a sgiliau gweithle sbarduno mwy o gynhyrchiad a thwf parhaus o fewn eich busnes. Yn ogystal â’r cymhellion ariannol, gallwch ymddiried yn ein darparwyr hyfforddiant ansawdd uchel i oruchwylio’r gwaith rheoli ar gyfer y ddarpariaeth, gan gynnig cyngor arbenigol, hefyd. Byddwn wrth eich ochr yn cynnig cymorth drwy gydol y broses.

 

Pa gymorth byddwch chi’n ei dderbyn?

Mae gan Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 rhaglenni (SO1 a SO2) sy’n gweithredu yn rhanbarth De—orllewin Cymru – Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Sir Benfro a Cheredigion.

Mae’r ddwy raglen yn union yr un fath ond maent yn targedi staff sydd â gwahanol lefelau o sgiliau:

  • Mae SO1 yn darparu hyfforddiant ar Lefel Mynediad a Lefel 2 i weithwyr sydd heb unrhyw gymwysterau / sydd â chymwysterau isel.
  • Mae SO2 yn darparu hyfforddiant i weithwyr sy’n edrych i wella sgiliau technegol neu sgiliau sy’n berthnasol i’w gwaith. Lefel 3 i Lefel 6.

Os yw’r hyfforddiant ar y rhestr o gyrsiau cydnabyddedig, ac yn cael ei ddarparu gan goleg addysg bellach sy’n cymryd rhan, yna gellir ei gynnig i’ch busnes ar gost ostyngol.

Os ydych chi wedi dod ar draws cwrs sy’n addas ar gyfer eich busnes ond yn methu dod o hyd iddo ar y rhestr – gellir gwneud cais i geisio am gyllid.

Mae arian Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi ein galluogi ni i sybsideiddio’r cyrsiau, sy’n ei gwneud hi’n hyfyw i bob busnes uchelgeisiol – bach neu fawr – i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Gyda’n cymorth ni, gall sgiliau staff sbarduno mwy o gynhyrchiad a thwf parhaus i’ch busnes.

Yn ogystal â chynnig cymorth ariannol, gallwch ymddiried yn ein darparwyr hyfforddiant i’ch cynghori a’ch cefnogi chi trwy gydol y broses.

 

Eich ymrwymiad chi

Gan fod Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 wedi’i sefydlu i’ch helpu chi leihau eich costau hyfforddi yn sylweddol, gofynnir i chi wneud ymrwymiad ariannol. Bydd gofyn i chi gyfrannu canran o gost yr hyfforddiant yn dibynnu ar faint eich busnes.

  • Busnesau bach 70% o ostyngiad (hyd at 50 o weithwyr)
  • Busnesau canolig 60% o ostyngiad (51-250 o weithwyr)
  • Busnesau mawr 50% ostyngiad (250+ o weithwyr)

Bydd disgwyl i chi hefyd gefnogi’r rhaglen mewn ffyrdd eraill. Bydd angen i chi ddangos eich cefnogaeth trwy neilltuo amser i staff ar gyfer hyfforddiant, yn ogystal â darparu cyfleusterau addas, yn dibynnu ar faint eich busnes.

 

A yw eich busnes chi yn gymwys?

Mae Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant 2 ar gael i fusnesau sy’n gweithredu ledled De-orllewin Cymru. Felly, os ydych chi wedi eich lleoli yn y rhanbarth, gallai’ch gweithwyr fod yn gymwys.

Gall unrhyw fusnes – bach canolig neu fawr – ac unrhyw weithiwr o unrhyw oedran o fewn eich busnes (sy’n gweithredu yn y rhanbarth) fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen.

Mae meini prawf cymhwysedd penodol yn bodoli, fodd bynnag. Er mwyn nodi’r opsiynau hyfforddi gorau ar gyfer eich busnes, cysylltwch â ni am gyngor pellach.

Mae Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant 2 wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

 

A oes terfyn amser ar gyfer hawlio cyllid?

Ar hyn o bryd mae Cynllun Gweithredu SO1 Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant (hyd at lefel 2) wedi’i ariannu tan Awst 2021. Mae cynllun SO2 (lefel3-6) wedi’i ariannu tan Dachwedd 2020.