Mai 8, 2019

Manteision i Fusnesau

Manteision i Fusnesau

Mae’r busnes yn elwa

Pam dewis Sgiliau ar gyfer y Diwydiant? Mae pob rheolwr busnes llwyddiannus yn gwybod bod gweithlu brwdfrydig, cymwys, sydd wedi’i hyfforddi’n dda yn gaffaeliad mawr i unrhyw sefydliad.

Mae busnes yn llwyddo neu’n methu ar sail sgiliau ei staff. Gall Sgiliau ar gyfer y Diwydiant 2 eich helpu chi wella sgiliau’r staff, fel bod ganddynt yr adnoddau i nodi cyfleoedd newydd o fewn y farchnad, ac fel eu bod yn gallu adnabod newid fel cyfle, nid bygythiad. Mae hefyd yn gyfle i staff feddu ar wybodaeth fydd yn sbarduno twf parhaus i’r busnes.

Bydd pob partneriaeth yn darparu rhaglenni hyfforddiant gweithlu arbenigol i’ch gweithle chi fel rhan o Sgiliau ar gyfer y Diwydiant 2. Yn well fyth, trwy gynllun Sgiliau ar gyfer y Diwydiant, gallant hefyd eich helpu chi i gael gafael ar gyllid sylweddol, er mwyn ariannu eich costau hyfforddiant.

Er mwyn bodloni gofynion hyfforddi pob aelod o’ch tîm, mae Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant wedi’i rhannu mewn i ddwy gangen (SO1 a SO2). Mae SO1 yn targedi staff sydd â bach iawn/ dim cymwysterau o gwbl. Mae SO1 wedi’i gynllunio i helpu staff i gyrraedd Lefel 2. Mae SO2 wedi’i gynllunio i helpu a datblygu aelodau o’ch tîm sy’n dymuno cael sgiliau lefel uwch mewn sgiliau sy’n benodol ar gyfer swydd/sgil uwch

Mae SO2 wedi’i gynllunio ar gyfer aelodau o’ch tîm sy’n dymuno cael eu hyfforddi ar lefel 3 neu uwch ar gyfer sgiliau sy’n berthnasol ar gyfer y gwaith/sgiliau technegol.

Trefnir hyfforddiant yn ôl galw, gan ganolbwyntio’n llwyr ar ofynion unigol eich tîm. Darperir yr hyfforddiant ar adeg ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i’ch busnes chi.  Bydd staff penodol yn cael eu nodi ar gyfer y rhaglen gyda chynllun hyfforddiant yn cael ei weithredu. Bydd y cynllun yn cynyddu sgiliau cyffredinol, technegol a throsglwyddadwy ar bob lefel – o Lefel Mynediad 1 i Lefel 6 – ar draws y gweithlu. Bydd y rhaglen hefyd yn helpu sicrhau bod eich gweithlu yn meddu ar sgiliau sy’n benodol i’r swydd o dan sylw, er mwyn meithrin twf, ac er mwyn cynyddu cynhyrchiant ac elw.

Trwy ganolbwyntio’n fanwl ar anghenion unigol pob gweithiwr, gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 eich helpu chi:

  • Goresgyn unrhyw heriau farchnad lafur/recriwtio penodol trwy wella sgiliau technegol a sgiliau penodol i’r swydd, o fewn y gweithlu.
  • Mynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau yn eich tîm gan sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gyflawni’n gynhyrchiol.
  • Gwella sgiliau unigolion sy’n anghymwys/tangyflawni.
  • Gloywi sgiliau presennol ar draws y sefydliad er mwyn sicrhau bod sgiliau’r staff yn berthnasol, er mwyn bodloni anghenion eich busnes.
  • Ysbrydoli, ysgogi a darparu fframweithiau dilyniant gyrfa glir i’r staff.

Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 yn brosiect sy’n cael ei gefnogi a’i harianni gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’r ymgyrch yn weithredol dros Gymru gyfan ac wedi’i gynllunio i wella sgiliau chynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i weithwyr ennill cymwysterau sydd wedi’u hachredi ar gyfer eu gweithlu.