Mai 8, 2019

Partneriaethau

Partneriaethau

Ar hyn o bryd mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o golegau yn Ne Cymru. Darllenwch yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud:

GRŴP NPTC

Mae Grŵp Colegau NPTC yn falch o fod yn bartner i Sgiliau Ar Gyfer y Diwydiant a phrosiectau SO1 a SO2.

Mae’r prosiect rhanbarthol hwn yn ne-orllewin Cymru yn esiampl bositif o weithio mewn partneriaeth ranbarthol. Mae’r partneriaethau wedi galluogi’r Grŵp i rannu adnoddau ac arferion gorau, cydweithio mewn gweithgareddau ymgysylltu â chyflogwyr yn ogystal â rhannu gwybodaeth am y farchnad lafur. Rydym hefyd wedi gweithio ar ymgyrchoedd marchnata ar y cyd.

Gyda’n gilydd, rydym wedi gweithio’n strategol er mwyn sicrhau bod cymuned fusnes y rhanbarth yn derbyn hyfforddiant o safon gan ddefnyddio cyfleusterau safonol. O ganlyniad i Gyllid Strwythurol yr UE, mae cefnogaeth wedi cael ei ddarparu er mwyn gwella sgiliau’r gweithlu ac felly wedi rhoi llwyfan mwy ffyniannus i’r busnesau.

Coleg Ceredigion Logo

Coleg Ceredigion

Mae’r posiect SAGD yn gweithio’n dda yng Ngholeg Ceredigion ac yn cynnig ffrwd o gyllid i gefnogi darpariaeth addysg bellach ar gyfer cyrsiau byr, poblogaidd. Mae’r cydweithio rhwng partneriaeth prosiect SAGD a’r Coleg wedi denu ystod eang o ddysgwyr amrywiol, sy’n cynnig llwybrau cyllid ychwanegol ar gyfer gwella sgiliau’r gweithlu, gan ychwanegu at eu henw da am gefnogi’r gwaith o ddarparu datblygu o fewn y gweithle.

COLEG GŴYR ABERTAWE

O ganlyniad i gyllid yr Undeb Ewropeaidd, mae’r Prosiect Sgiliau Ar Gyfer Diwydiant (SO1 a SO2) wedi cryfhau arferion cydweithio ar draws y bartneriaeth, sydd wedi darparu cyfleoedd gwell i gefnogi anghenion cyflogwyr a dysgwyr.

Mae gallu cael gafael ar sgiliau a chryfderau’r holl bartneriaid yn arwain at ddewis ehangach o hyfforddiant safonol sy’n defnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Mae rhannu’r arferion gorau ar draws y bartneriaeth wedi creu ffordd well o weithio, er mwyn sicrhau bod cyfranogwyr a chyflogwyr yn derbyn y cyfleoedd gorau posibl ar gyfer hyfforddiant ar draws rhanbarth De-orllewin Cymru.”

Coleg Sir Gar

Defnyddiwyd cyllid Ewropeaidd i gefnogi’r prosiect SAGD, sy’n cynnig darpariaeth hyblyg o sgiliau sector/gweithlu hanfodol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a busnesau yn rhanbarth De-orllewin Cymru.

Mae Coleg Sir Gâr yn elwa o gydweithio gyda phartneriaid ‘noddi ar y cyd’ y prosiect er mwyn creu darpariaeth strategol o hyfforddi a datblygu’r gweithlu.

Mae’r prosiect yn cynnig hyblygrwydd i’r Coleg ddatblygu cymwysterau ar gyfer diwydiannau penodol a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae cyllid yr UE yn cefnogi costau’r ddarpariaeth, gan ddenu incwm masnachol i’r dyfodol sy’n arwain at gynnydd cadarnhaol yn nifer yr unigolion sy’n cwblhau’r hyfforddiant.

Pembrokeshire College Logo

COLEG SIR BENFRO

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o fod yn bartner ym mhrosiect ‘Sgiliau ar gyfer Diwydiant’, sydd wedi’i ariannu gan gyllid yr UE ac yn gweithredu ar draws De-orllewin Cymru. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda’r pedwar Coleg arall yn y rhanbarth wedi ein galluogi i gryfhau’n dewis o gyrsiau, diwygio’n dulliau darparu yn ogystal â gwella’r broses o ymgysylltu â busnesau.

Mae rhannu arferion gorau a chael trafodaethau agored ynghylch darparu hyfforddiant sydd wedi’i achredu’n benodol sy’n galluogi busnesau i elwa o’r prosiect yn allweddol i allu Coleg Sir Benfro i gynnig hyfforddiant i fusnesau Sir Benfro ac i ddiwallu eu hanghenion.