Mai 8, 2019

Ymchwil a Dadansoddi

Ymchwil a Dadansoddi

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur

Mae Colegau Addysg Bellach yn chwarae rhan allweddol mewn ddatblygu gwybodaeth a sgiliau pobl ifanc ac oedolion, gan eu datblygu mewn i unigolion sy’n weithgar yn gymdeithasol ac yn economaidd. Gall gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) fod yn gyfraniad pwysig at helpu arweinwyr Colegau i benderfynu ba raddau y mae’r Coleg yn paratoi unigolion i ddiwallu anghenion y farchnad lafur y maent yn ei gwasanaethu

Gall ddefnyddio LMI i ddatblygu’r cwricwlwm rymuso a helpu’r prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant, trwy ddefnyddio ei bartneriaid er mwyn gosod ei hun fel darparwr sgiliau arbenigol y gellir ei ymddiried ynddo. Os yw’r prosiect am barhau i gyflawni rôl hanfodol o ran datblygu sgiliau, mae’n rhaid iddo sicrhau bod ei ymdrechion yn berthnasol i anghenion y farchnad lafur. Rhaid i’r Colegau sy’n bartneriaid ddangos ymwybyddiaeth gyfredol (a dyfodol) o dueddiadau sy’n ymwneud â’r galw am sgiliau, er mwyn i’r prosiect ddatblygu ei gyflenwad o wasanaethau.

Bydd cyfluniad y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant â’r farchnad lafur yn gallu helpu osgoi’r risg o orgyflenwi sgiliau, sy’n gallu arwain at greu diweithdra a thanddefnyddio sgiliau. Yn ogystal, gall galw gormodol am sgiliau penodol (sydd yn methu cwrdd â gofynion y ddarpariaeth) greu swyddi gwag, sy’n anodd ei llenwi oblegid prinder sgiliau. Bydd dealltwriaeth o ddarpar dueddiadau yn help wrth gynllunio darpariaeth sgiliau bydd yn buddio’r cyflogwyr, unigolion ac yn y pen draw ffyniant economaidd yr ardal gyfagos yn Ne a Gorllewin Cymru.

Mae’r partner arweiniol, Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymgymryd â phrosiect ymchwil dwys, lle casglwyd data LMI er mwyn nodi gofynion sgiliau’r rhanbarth ac er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth a gynigir gan y Coleg a’i bartneriaid yn cwrdd ag anghenion y farchnad lafur.

Yn ogystal â defnyddio offeryn Dadansoddi Marchnad Lafur Emsi, defnyddiwyd y ffynonellau isod i ddatblygu’r adroddiadau LMI: